Åbyälvens Nedre FVO

Fiske i vår skogsälv, från Renholmen till Blåfors

Älven just nu

VATTENMÄTARE

Aktuell temperatur: 9 C
Vattendjup: 115.5 cm
Flöde: 24.909325 m3/s

Senaste mätning:
2023-09-27 17:07:03


VÄDER

AKTUELLT

2023-05-12

Uppdaterade fiskeregler hos HaV för fiske i älvar vid kusten.


2023-03-21

Inbjudan till att lämna anbud för detta års underhållsarbete


2023-02-12

Protokoll finns tillgängligt under Om Åbyälven


Läs mer

Fiskekort

Våra fiskeregler hittar du på ifiske.se

Om Åbyälvens nedre FVO

Åbyälven är en 175km lång skogsälv med sitt källflöde i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. De sista 43km ligger inom Västerbottens län. Åbyälvens avrinningsområde ligger helt i skogslandet och är därmed inte nämnvärt påverkad av snösmältningen i fjällkedjan. Avrinningsområdet utgörs av ett moränlandskap bestående av barrskog och myrmarker med ett fåtal stora biflöden. Efter länsgränsen fram till utloppet omges älven av ökande andel sträckor med jordbruksmark. De nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder ett stort antal trevliga strömmar och forsar. Älven är klassat som Natura-2000 område och anses ha hög artrikedom, nyckelarter som lax, utter och flodpärlmussla återfinns i området. Det går också hitta många sällsynta växtarter längst älven som tex Västerbottens landskapsblomma Kung Karls spira.


Åbyälvens Nedre FVO sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors. Dessutom ingår sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön. Förutom lax så finns det fina bestånd av öring, harr, abborre och gädda i älven. I sjöarna är gädda, abborre och mört vanliga arter. Den huvudsakliga uppvandringen av lax i älven sker under vår och försommar.


Åbyälvens nedre FVO har en aktiv styrelse med en verksamhetsplan där fiskevård och arbete med att upprätthålla ett tillgängligt och trivsamt fiske ingår.


Åbyälvslaxen är en naturligt självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är unik. Den har inte i samma utsträckning som många andra norrlandsälvar utsatts för utsättning av andra främmande laxstammar. Detta innebär att laxen i älven är nästan genetiska identisk med den ursprungliga Åbyälvslaxen.


Det sattes på 1990-talet stort hopp till en laxtrappa som byggdes vid Hednäs kraftverk. Tanken var att laxen skulle nå fina lekbottnar och uppväxtplatser uppströms kraftverket och även fina områden i Norrbottens län. Tyvärr har det varit problem med de lösningar som gjordes för upp- och ned-vandring av fisk med följden att populationsökningen hos laxstammen i Åbyälven uteblivit. Detta är orsaken till att FVO har infört hårdare regler för fisket efter lax än myndigheternas generella krav på ett laxförande vatten. Vi är rädda om vår unika laxstam.

Föreningen Åbyälvens nedre FVO

Styrelsen


  Ordföranden Magnus Larsson
  Vice ordföranden Mikael Bergh
  Sekreterare Johan Johansson
  Kassör Stefan Johansson
    Ledamöter:
    Arne Karlsson
    Johan Fahlgren

   Conny Lindberg

       Suppleanter:

      Markus Lundmark

       benjamin Logart

        Anders Edström


         Fisketillsynspersoner


         Våra fisketillsynspersoner hittar du under Fiskeinfo.


         Kontakt


         Ordföranden Magnus Larsson


         Tel: 070-3153469

         Mail: ordforande@abyalven.se


         Webb, foton: info@abyalven.se


         Dokument


         Senaste årsmötet:Protokoll 2023


         Förvaltningsplan: Förvaltningsplan


         Stadgar: Stadgar Åbyälvens nedre FVO

         Aktuellt

         Uppdaterade regler hos HaV för fiske i älvar vid havet

         2023-05-12


         HaV har uppdaterat sina regler för fiske i våra älvar vid havet. Detta påverkar såklart även fisket i vår älv.


         Regeluppdateringen finns på vår sida på iFiske. Vill du veta mer så hittar du mer information på HaV:s hemsida, på länken nedan:


         https://www.havochvatten.se/download/18.7e1b3528187e1dcb7e465b25/1683710916543/HVMFS%202023-3-ev.pdf


         Inbjudan att lämna anbud för underhållsarbete säsongen 2023

         2023-03-21


         Vi bjuder nu in till att lämna anbud för underhållet av fiskvårdsområdets områden under säsongen 20233.


         Detaljerna för arbetet som ska utföras samt instruktioner för anbudsförfarandet finns specificerat i detta dokument.


         Anbudet ska lämnas in senast 10 april till ordforande@abyalven.se.


         Kallelse till årsmöte

         2023-01-13


         Härmed kallas till Årsstämma 2023 för Åbyälvens FVO.


         Tid och plats

         Mötet hålls i Åbyns byagård Gotis måndag den 30 januari kl 19:00.


         Dokument

         Dagordning Årsstämma 2023

         Förslag på fiskeregler 2023


         Inlämning av motioner till Årsmöte

         2022-11-28


         Senast den 31/12 ska motioner till nästa årsmöte lämnas in. Detta gör ni genom att kontakta ordföranden via mail: ordforande@abyalven.se.


         Rapport från arbetet med älvens biflöden

         2022-10-08

         Denna säsong har Åby älvs nedre FVO jobbat vidare med de biflöden som finns inom FVO:ts gränser. 


         Arbetet har bestått av bland annat analys av förekomster av sulfatjordar i området. Vi har genomfört digital dikeskartering vid de biflöden som vi valt att jobba vidare med. Provtagning av vattenkvalitet i älven och biflödena har gjorts vid två tillfällen. Vi har dessutom genomfört återställningsarbetet i Söravabäcken.


         Vi vill passa på att tacka alla som har varit behjälpliga för genomförandet av årets LOVA- projekt och ett speciellt tack till markägare som värnar miljö- och fiskevård och som gett medgivande att genomföra återställningsarbetet i Söravabäcken.


         Rapporten i sin helhet hittar du här.


         Hälsningar från Styrelsen, Åby älvs nedre FVO 


         Information gällande plastbanden kring älven

         2022-06-08

         Många har sett de plastband som är dragna längs vissa sträckor på den södra sidan av älven. Dessa är rester från rennäringen som funnits på platsen under vintern.

         Åbyälvens nedre FVP och markägare har varit i kontakt med samebyn som svarar att plastbanden kommer att tas bort nu efter vårflödet.         Gällande utbrottet av kräftpest i Skellefteåälven

         2022-06-03


         Ett utbrott av kräftpest har uppstått i Skellefteåälven. Självklart vill vi undvika att drabbas av detta i Åby älv. Därför är det viktigt att följa de riktlinjer som finns för att undvika spridning!

         Läs mer information nedan (klicka för större bild)