Åbyälvens Nedre FVO

Fiske i vår skogsälv, från Renholmen till Blåfors

Älven just nu

VATTENMÄTARE

Aktuell temperatur: 2 C
Vattendjup: 149 cm
Flöde: 42.8737 m3/s

Senaste mätning:
2021-10-17 08:53:25


VÄDER

AKTUELLT

2021-05-10

Ny hemsida


2021-03-15

Anbudsförfrågan underhåll 2021


2021-02-03

Protokoll från årsmöte


Läs mer

Fiskekort

Våra fiskeregler hittar du på ifiske.se

Om Åbyälvens nedre FVO

Åbyälven är en 175km lång skogsälv med sitt källflöde i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. De sista 43km ligger inom Västerbottens län. Åbyälvens avrinningsområde ligger helt i skogslandet och är därmed inte nämnvärt påverkad av snösmältningen i fjällkedjan. Avrinningsområdet utgörs av ett moränlandskap bestående av barrskog och myrmarker med ett fåtal stora biflöden. Efter länsgränsen fram till utloppet omges älven av ökande andel sträckor med jordbruksmark. De nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder ett stort antal trevliga strömmar och forsar. Älven är klassat som Natura-2000 område och anses ha hög artrikedom, nyckelarter som lax, utter och flodpärlmussla återfinns i området. Det går också hitta många sällsynta växtarter längst älven som tex Västerbottens landskapsblomma Kung Karls spira.


Åbyälvens Nedre FVO sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors. Dessutom ingår sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön. Förutom lax så finns det fina bestånd av öring, harr, abborre och gädda i älven. I sjöarna är gädda, abborre och mört vanliga arter. Den huvudsakliga uppvandringen av lax i älven sker under vår och försommar.


Åbyälvens nedre FVO har en aktiv styrelse med en verksamhetsplan där fiskevård och arbete med att upprätthålla ett tillgängligt och trivsamt fiske ingår.


Åbyälvslaxen är en naturligt självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är unik. Den har inte i samma utsträckning som många andra norrlandsälvar utsatts för utsättning av andra främmande laxstammar. Detta innebär att laxen i älven är nästan genetiska identisk med den ursprungliga Åbyälvslaxen.


Det sattes på 1990-talet stort hopp till en laxtrappa som byggdes vid Hednäs kraftverk. Tanken var att laxen skulle nå fina lekbottnar och uppväxtplatser uppströms kraftverket och även fina områden i Norrbottens län. Tyvärr har det varit problem med de lösningar som gjordes för upp- och ned-vandring av fisk med följden att populationsökningen hos laxstammen i Åbyälven uteblivit. Detta är orsaken till att FVO har infört hårdare regler för fisket efter lax än myndigheternas generella krav på ett laxförande vatten. Vi är rädda om vår unika laxstam.

Föreningen Åbyälvens nedre FVO

Styrelsen


  Ordföranden Magnus Larsson
  Vice ordföranden Mikael Bergh
  Sekreterare Johan Johansson
  Kassör Stefan Johansson
    Ledamöter:
    Arne Karlsson
    Johan Fahlgren
    Ulf Larsson
      Suppleanter:
      Anders Edström
      Linus Lidman
      Niklas Nilsson


     Kontakt


     Ordföranden Magnus Larsson


     Tel: 070-3153469

     Mail: ordforande@abyalven.se


     Webb, foton: info@abyalven.se


     Dokument


     Senaste årsmötet:Protokoll 2021


     Förvaltningsplan: Förvaltningsplan


     Stadgar: Stadgar Åbyälvens nedre FVO

     Aktuellt

     Ny hemsida

     2021-05-10


     Välkomna till vår nya, moderniserade, hemsida! Här hittar ni allmän information om vårt FVO. Information om fiskekort, regler och fångstrapporter hittar ni på ifiske.se.


     Anbudsförfrågan skötsel 2021

     2021-03-25


     Härmed utlyser Åbylävens Nedre FVO anbudsförfrågan för underhåll och skötsel under säsongen 2021. Specifikation av tid och arbetsuppgifter framgår av anbudsunderlaget som ni hittar här.

     Anbud skall lämnas in senast 10 April till ordforande@abyalven.se.
     Vid eventuella frågor gällande detta anbud, kontakta oss på mailadressen ovan.
     Protokoll från årsstämma 2021

     2021-02-03


     Tack till er som deltog i årsmötet!
     Protokollet från mötet hittar ni här.
     Till nyhetsarkivet -->