Åbyälvens Nedre FVO

Fiske i vår skogsälv, från Renholmen till Blåfors

Älven just nu

VATTENMÄTARE

Aktuell temperatur: 9 C
Vattendjup: 135 cm
Flöde: 34.7929 m3/s

Senaste mätning:
2022-05-21 19:53:20


VÄDER

AKTUELLT

2022-03-22

Inbjudan till anbud för underhållsarbete 2022


2022-02-03

Återkallelse av tillstånd för Hednäs kraftverk på gång.


2022-01-11

Kallelse till årsstämma 26 jan


Läs mer

Fiskekort

Våra fiskeregler hittar du på ifiske.se

Om Åbyälvens nedre FVO

Åbyälven är en 175km lång skogsälv med sitt källflöde i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. De sista 43km ligger inom Västerbottens län. Åbyälvens avrinningsområde ligger helt i skogslandet och är därmed inte nämnvärt påverkad av snösmältningen i fjällkedjan. Avrinningsområdet utgörs av ett moränlandskap bestående av barrskog och myrmarker med ett fåtal stora biflöden. Efter länsgränsen fram till utloppet omges älven av ökande andel sträckor med jordbruksmark. De nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder ett stort antal trevliga strömmar och forsar. Älven är klassat som Natura-2000 område och anses ha hög artrikedom, nyckelarter som lax, utter och flodpärlmussla återfinns i området. Det går också hitta många sällsynta växtarter längst älven som tex Västerbottens landskapsblomma Kung Karls spira.


Åbyälvens Nedre FVO sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors. Dessutom ingår sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön. Förutom lax så finns det fina bestånd av öring, harr, abborre och gädda i älven. I sjöarna är gädda, abborre och mört vanliga arter. Den huvudsakliga uppvandringen av lax i älven sker under vår och försommar.


Åbyälvens nedre FVO har en aktiv styrelse med en verksamhetsplan där fiskevård och arbete med att upprätthålla ett tillgängligt och trivsamt fiske ingår.


Åbyälvslaxen är en naturligt självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är unik. Den har inte i samma utsträckning som många andra norrlandsälvar utsatts för utsättning av andra främmande laxstammar. Detta innebär att laxen i älven är nästan genetiska identisk med den ursprungliga Åbyälvslaxen.


Det sattes på 1990-talet stort hopp till en laxtrappa som byggdes vid Hednäs kraftverk. Tanken var att laxen skulle nå fina lekbottnar och uppväxtplatser uppströms kraftverket och även fina områden i Norrbottens län. Tyvärr har det varit problem med de lösningar som gjordes för upp- och ned-vandring av fisk med följden att populationsökningen hos laxstammen i Åbyälven uteblivit. Detta är orsaken till att FVO har infört hårdare regler för fisket efter lax än myndigheternas generella krav på ett laxförande vatten. Vi är rädda om vår unika laxstam.

Föreningen Åbyälvens nedre FVO

Styrelsen


  Ordföranden Magnus Larsson
  Vice ordföranden Mikael Bergh
  Sekreterare Johan Johansson
  Kassör Stefan Johansson
    Ledamöter:
    Arne Karlsson
    Johan Fahlgren
    Ulf Larsson
      Suppleanter:
      Anders Edström
      Linus Lidman
      Niklas Nilsson


     Kontakt


     Ordföranden Magnus Larsson


     Tel: 070-3153469

     Mail: ordforande@abyalven.se


     Webb, foton: info@abyalven.se


     Dokument


     Senaste årsmötet:Protokoll 2022


     Förvaltningsplan: Förvaltningsplan


     Stadgar: Stadgar Åbyälvens nedre FVO

     Aktuellt

     Inbjudan att lämna anbud för underhåll 2022

     2022-03-22


     Vi bjuder nu in till att lämna anbud för underhållet av fiskvårdsområdets områden under säsongen 2022.

     Detaljerna för arbetet som ska utföras samt instruktioner för anbudsförfarandet finns specificerat i detta dokument.


     Anbudet ska lämnas in senast 10 april till ordforande@abyalven.se


     Återkallelse av tillstånd för Hednäs kraftverk på gång

     2022-02-28


     Skellefteå Kraft har idag gått ut med beskedet att de kommer att ansöka om återkallelse av tillstånd för Åbyälven Hednäs kraftverk.

     Sannolikt kommer detta att innebära att kraftverket i förlängningen kommer att rivas, vilket är goda nyheter för älvens fiskbestånd!


     Läs mer i Skellefteå krafts pressmeddelande.


     Protokoll från Årsstämma 2022

     2022-02-03


     Nu finns protokollet tillgängligt från Årsstämma 2022. du hittar det här.


     Aktuell styrelse kan du hitta uppgifter om här.


     Notera uppdateringarna i regler och kontrollavgifter. Du hittar informationen här.


     Kallelse till Årsstämma 2022

     2022-01-11


     Härmed kallas till Årsstämma 2022 för Åbyälvens FVO.


     Tid och plats

     Mötet hålls i Gagsmark Byagård onsdag den 26 januari kl 19:00.


     Dokument

     Kallelse Årsstämma 2022

     Dagordning Årsstämma 2022

     Verksamhets- och förvaltningsberättelse

     Förslag på fiskeregler 2022

     Verksamhetsplan 2022


     Anmälan
     Anmälan till årsstämman sker senast 22/1 på mailadress ordforande@abyalven.se
     Ange namn, e-postadress och fastighet som er fiskerätt tillhör.


     Slutrapport för Inventering av inflöden finns nu tillgänglig

     2022-01-03


     Under 2021 har Åby älvs nedre FVO med bidrag från Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) tillsammans med Ecogain genomfört en inventering av 16 biflöden till Åbyälven.


     Anledningen till detta är att beståndet av lax och öring i Åbyälven i dag är reducerat. Uppdraget var att se om de finns några biflöden som kan bli potentiella lek och uppväxtområden.


     Ni hittar rapporten här:

     Slutrapport inventering biflöden Åbyälven nedre FVOF 2021     Inlämning av motioner till Årsmöte

     2021-12-14


     Senast den 31/12 ska motioner till nästa årsmöte lämnas in. Detta gör ni genom att kontakta ordföranden via mail: ordforande@abyalven.se.


     Invasiva arter

     2021-06-30


     Länsttyrelsen har just nu en informationskampanj om arbetet med invasiva arter i våra vatten. Det är väldigt viktigt att om man får upp något främmande som till exempel Svartmunnad smörbult eller Ullhandskrabban att man inte slänger tillbaka den i vattnet utan tar hand om den. De vill hemskt gärna också att man rapporterar in det man hittar till antingen invasivaarter.nu eller havochvatten.se/rappen.


     Lär mer här.


     Ny hemsida

     2021-05-10


     Välkomna till vår nya, moderniserade, hemsida! Här hittar ni allmän information om vårt FVO. Information om fiskekort, regler och fångstrapporter hittar ni på ifiske.se

     Till nyhetsarkivet -->