Åbyälvens Nedre FVO

Fiske i vår skogsälv, från Renholmen till Blåfors

Älven just nu

VATTENMÄTARE

Aktuell temperatur: 17 C
Vattendjup: 87 cm
Flöde: 13.3369 m3/s

Senaste mätning:
2024-07-13 16:13:22


VÄDER

AKTUELLT

2024-03-15

Inbjudan till att lämna anbud för detta års underhållsarbete


2024-03-15

OBS Sista datum att förnya fiskerättsbevis är 31 maj


2023-05-12

Uppdaterade fiskeregler hos HaV för fiske i älvar vid kusten.


Läs mer

Fiskekort

Våra fiskeregler hittar du på ifiske.se

Om Åbyälvens nedre FVO

Åbyälven är en 175km lång skogsälv med sitt källflöde i Arvidsjaurs kommun, Norrbotten. De sista 43km ligger inom Västerbottens län. Åbyälvens avrinningsområde ligger helt i skogslandet och är därmed inte nämnvärt påverkad av snösmältningen i fjällkedjan. Avrinningsområdet utgörs av ett moränlandskap bestående av barrskog och myrmarker med ett fåtal stora biflöden. Efter länsgränsen fram till utloppet omges älven av ökande andel sträckor med jordbruksmark. De nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder ett stort antal trevliga strömmar och forsar. Älven är klassat som Natura-2000 område och anses ha hög artrikedom, nyckelarter som lax, utter och flodpärlmussla återfinns i området. Det går också hitta många sällsynta växtarter längst älven som tex Västerbottens landskapsblomma Kung Karls spira.


Åbyälvens Nedre FVO sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors. Dessutom ingår sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön. Förutom lax så finns det fina bestånd av öring, harr, abborre och gädda i älven. I sjöarna är gädda, abborre och mört vanliga arter. Den huvudsakliga uppvandringen av lax i älven sker under vår och försommar.


Åbyälvens nedre FVO har en aktiv styrelse med en verksamhetsplan där fiskevård och arbete med att upprätthålla ett tillgängligt och trivsamt fiske ingår.


Åbyälvslaxen är en naturligt självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är unik. Den har inte i samma utsträckning som många andra norrlandsälvar utsatts för utsättning av andra främmande laxstammar. Detta innebär att laxen i älven är nästan genetiska identisk med den ursprungliga Åbyälvslaxen.


Det sattes på 1990-talet stort hopp till en laxtrappa som byggdes vid Hednäs kraftverk. Tanken var att laxen skulle nå fina lekbottnar och uppväxtplatser uppströms kraftverket och även fina områden i Norrbottens län. Tyvärr har det varit problem med de lösningar som gjordes för upp- och ned-vandring av fisk med följden att populationsökningen hos laxstammen i Åbyälven uteblivit. Detta är orsaken till att FVO har infört hårdare regler för fisket efter lax än myndigheternas generella krav på ett laxförande vatten. Vi är rädda om vår unika laxstam.

Föreningen Åbyälvens nedre FVO

Styrelsen


  Ordföranden Magnus Larsson
  Vice ordföranden Mikael Bergh
  Sekreterare Johan Johansson
  Kassör Stefan Johansson
    Ledamöter:
    Arne Karlsson
    Johan Fahlgren

   Conny Lindberg

       Suppleanter:

      Markus Lundmark

       benjamin Logart

        Anders Edström


         Fisketillsynspersoner


         Våra fisketillsynspersoner hittar du under Fiskeinfo.


         Kontakt


         Ordföranden Magnus Larsson


         Tel: 070-3153469

         Mail: ordforande@abyalven.se


         Webb, foton: info@abyalven.se


         Dokument


         Senaste årsmötet:Protokoll 2024


         Förvaltningsplan: Förvaltningsplan


         Stadgar: Stadgar Åbyälvens nedre FVO

         Aktuellt

         Inbjudan att lämna anbud för underhållsarbete säsongen 2024

         2024-03-15


         Vi bjuder nu in till att lämna anbud för underhållet av fiskvårdsområdets områden under säsongen 2024.


         Detaljerna för arbetet som ska utföras samt instruktioner för anbudsförfarandet finns specificerat i detta dokument.


         Anbudet ska lämnas in senast 10 april till ordforande@abyalven.se.


         Kallelse till årsmöte

         2024-01-03


         Härmed kallas till Årsstämma 2024 för Åbyälvens FVO.


         Tid och plats

         Mötet hålls i Gagsmarks byagård den 31 januari kl 19:00.


         Anmälan

         Anmäl ditt deltagande till ordforande@abyalven.se senast 28 januari. Ange namn och fastighetsnummer.


         Dokument

         Kallelse

         Agenda

         Motioner och förslag


         Inlämning av motioner till Årsmöte

         2023-11-19


         Senast den 31/12 ska motioner till nästa årsmöte lämnas in. Detta gör ni genom att kontakta ordföranden via mail: ordforande@abyalven.se.


         Uppdaterade regler hos HaV för fiske i älvar vid havet

         2023-05-12


         HaV har uppdaterat sina regler för fiske i våra älvar vid havet. Detta påverkar såklart även fisket i vår älv.


         Regeluppdateringen finns på vår sida på iFiske. Vill du veta mer så hittar du mer information på HaV:s hemsida, på länken nedan:


         https://www.havochvatten.se/download/18.7e1b3528187e1dcb7e465b25/1683710916543/HVMFS%202023-3-ev.pdf


         Gällande utbrottet av kräftpest i Skellefteåälven

         2022-06-03


         Ett utbrott av kräftpest har uppstått i Skellefteåälven. Självklart vill vi undvika att drabbas av detta i Åby älv. Därför är det viktigt att följa de riktlinjer som finns för att undvika spridning!

         Läs mer information nedan (klicka för större bild)